Back to Top

知多D

申請保單後你記得為買家申請信用限額呀。

我要申請幾大嘅信用限額呢?等我計一計先。

我應該申請嘅信用限額 = 答案(自動計算) 重設

你應該申請嘅信用限額 =

買家喺指定數期內有可能出現嘅最高欠款額。

信保局會考慮唔同因素包括

買家嘅財務同營運狀況審批信用限額。